Akiko Kazami
Also Known As: Kitagawa Fusa. Kazami Akiko. Fusa Kitagawa
Born: 7/23/21
Died: 9/27/16
Age at Death: 95
Birthplace: Tomioka, Gunma, Japan