Sol Kaplan
Also Known As: Solomon Kaplan. Sol Krandel
Born: 4/19/19
Died: 11/14/90
Age at Death: 71
Birthplace: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Shows